برنامه ریزی و ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی

برنامه ریزی و ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی

برنامه ریزی و ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی

نوع فایل : Power Point  تعداد صفحه : 18

ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی:

این ارزیابی ها نوعاً ریسک های ذاتی یک خط تجاری یا فرایند معین، و کاهش فرایند های کنترلی و ریسک های باقیمانده که موسسه با آنها مواجه هست را تحلیل می کنند.

ارزیابی ها باید به خوبی مستند شده و به صورت پویا باشند و منعکس کننده تغییرات در سیستم کنترل های داخلی ، فرایند های کاری و قوانین و مقررات جدید باشند .

ارزیابی های ریسک باید دربرگیرنده ی مسائل مربوط به کنترل های موضوعی و حاکمیت در داخل موسسه باشد.